มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   โครงสร้างรายวิชา   คำอธิบายรายวิชา 
               หน่วยที่  3  องค์ประกอบและหลักการทำงานคอมพิวเตอร์           หน่วยที่  4  หลักการแก้ปัญหา
                     แบบทดสอบหลังเรียน  
  ดูผลสอบ
    
  
         
 หน่วยที่  4  หลักการแก้ปัญหา์ 

 กิจกรรมประจำหน่วย 
 กระบวนการแก้ปัญหา 
       การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดปัญหา
       การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
       การดำเนินการแก้ปัญหา
       การตรวจสอบและปรับปรุง
       ตัวอย่างการแก้ปัญหา
 การจำลองความคิด
      การจำลองเป็นข้อความ  (Algorithm)
      การจำลองเป็นผังงาน  (Flowchart)
 การเขียนโปรแกรม       
      โครงสร้างแบบลำดับ
      โครงสร้างแบบมีทางเลือก    
      โครงสร้างแบบทำซ้ำ

          
แบบ do while
          
แบบ do until
แบบฝึกหัด
หลักการแก้ปัญหา

                ในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องเคยพบกับการแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านการเรียน การงาน การเงิน ฯลฯ ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีในการแก้ปัญหาแตกต่างกันไป แต่ถ้านำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ มาศึกษาพิจารณา จะพบว่าสามารถสรุปเป็นทฤษฏีได้ นักวิชาการทางด้านการศึกษาที่ให้ความสนใจศึกษาในเรื่องเหล่านี้ ส่วนใหญ่มักจะสรุปตรงกันว่า การเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเป็นการเรียนรู้ในระดับสูงที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้เรียนรู้ โดยวิธีการต่างๆ เช่น  วิธีการลองผิดลองถูก  การใช้เหตุผล  การใช้วิธี แต่อย่างไรก็ตาม  วิธีการเหล่านั้นล้วนมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน  และจากการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์พบว่า โดยปกติมนุษย์มีกระบวนการในการแก้ปัญหา 


 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี  บนความละเอียด  800x600  Text Size Medium
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา